Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Výmena občianskeho preukazu a zápis nového dokladu do OR
  02 / 38 141 815

Proces založenia obchodnej spoločnosti

Založenie akejkoľvek obchodnej spoločnosti je časovo a administratívne pomerne náročným procesom, na ktorého úspešné zrealizovanie sú potrebné znalosti príslušných právnych predpisov, praktické skúsenosti a aj nemalé množstvo času a energie.

Profesionálne zvládnutý proces založenia obchodnej spoločnosti trvá 10 - 15 pracovných dní v závislosti od jej právnej formy.

1. Výber vhodnej právnej formy podnikania

Chcete začať podnikať, ale neviete, či je pre Vás výhodnejšia živnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným? Možno bude najvhodnejšia verejná obchodná spoločnosť. Výber vhodnej právnej formy je prvým nevyhnutným krokom pri začatí podnikania.

Pomôžeme Vám zvoliť optimálnu právnu formu Vášho podnikania s ohľadom na právne, daňové, odvodové a ekonomické aspekty tak, aby najlepšie spĺňala Vaše požiadavky.

FO podnikateľ – živnostník

Napriek množstvu nevýhod veľmi rozšírený spôsob podnikania najmä z dôvodu administratívnej jednoduchosti a nízkych vstupných nákladov. Podnikateľ ako fyzická osoba však ručí za záväzky vzniknuté pri vykonávaní podnikateľskej činnosti celým svojím majetkom, čo je zásadnou nevýhodou tohto spôsobu podnikania.

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Najrozšírenejší typ obchodnej spoločnosti na Slovensku. Predstavuje takmer dokonalé spojenie ekonomickej výhodnosti, nízkeho právneho rizika a nízkych počiatočných nákladov. Umožňuje stabilne oddeliť osobný majetok spoločníkov od výkonu podnikateľskej činnosti. Môže ju tvoriť najmenej jeden a najviac 50 spoločníkov. Podľa aktuálnej právnej úpravy nemôže s.r.o. založiť osoba, ktorá má nedoplatok na dani alebo socialnom poistení.

Verejná obchodná spoločnosť (v.o.s.)

V podmienkach Slovenskej republiky ide o málo využívaný typ obchodnej spoločnosti, ktorá predstavuje kombináciu právnickej osoby a neobmedzeného ručenia jej spoločníkov. Tvoria ju najmenej dve osoby, pričom spoločníkmi môžu byť tak fyzické ako aj právnické osoby.

Komanditná spoločnosť (k.s.)

Ďalším, nie veľmi používaným typom obchodnej spoločnosti u nás je komanditná spoločnosť. Predstavuje hybrid osobnej a kapitálovej obchodnej spoločnosti, keďže časť spoločníkov ručí neobmedzene za záväzky spoločnosti podobne ako v prípade vykonávania živnosti fyzickou osobou a časť spoločníkov ručí len do výšky svojich nesplatených vkladov. Tvoria ju najmenej dvaja spoločníci, jeden komanditista a jeden komplementár.

Akciová spoločnosť (a.s.)

Podobne ako spoločnosť s ručením obmedzeným je kapitálovou obchodnou spoločnosť umožňujúcou stabilne oddeliť majetok spoločníkov – akcionárov a samotnej spoločnosti. Charakterizujú ju relatívne vysoké obstarávacie a prevádzkové náklady, avšak nadštandardne vysoký kredit a serióznosť v očiach obchodných partnerov.

2. Vyhotovenie potrebnej dokumentácie a jej podpísanie

V počiatočnej fáze je potrebné vyhotoviť nemalý počet dokumentov nevyhnutných pre založenie spoločnosti. Väčšinou sa jedná o relatívne jednoduché listiny, avšak v niektorých prípadoch ide o zložitejšie dokumenty, pri vyhotovovaní ktorých sa nevyhnete konzultácii právnika, nakoľko ich nesprávne vyhotovenie môže mať za následok prinajmenšom odmietnutie zápisu Vašej spoločnosti do obchodného registra a následné navyšovanie Vašich nákladov.

Naša advokátska kancelária Vám odborne vyhotoví všetky listiny potrebné na založenie spoločnosti a v prípade potreby zabezpečí konzultáciu fundovaného právnika.

3. Vybavenie živnostenského oprávnenia

Ďalším krokom v procese založenia obchodnej spoločnosti je vybavenie osvedčenie o živnostenskom oprávnení pre spoločnosť.

Zabezpečíme vybavenie všetkých živnostenských oprávnení pre Vašu spoločnosť bez nutnosti akejkoľvek Vašej návštevy živnostenského úradu.

4. Zápis spoločnosti do obchodného registra

Podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra je ďalším nevyhnutným krokom v procese založenia spoločnosti.

Tím našej advokátskej kancelárie zabezpečí profesionálne vyhotovenie a elektronické podanie návrhu vrátane jeho príloh, ktoré Vám ušetrí nielen čas, ale aj peniaze, keďže nebudete musieť notársky overovať pravosť veľkého počtu podávaných príloh a zároveň ušetríte polovicu súdneho poplatku z dôvodu elektronického podania.

5. Zaregistrovanie spoločnosti na daňovom úrade

Posledným krokom pred naštartovaním Vašej podnikateľskej činnosti je zaregistrovanie spoločnosti pre daň z príjmu právnických osôb a prípadne aj daň z pridanej hodnoty.

Poskytneme Vám odborné poradenstvo zamerané na výber najvhodnejšieho daňového riešenia a zabezpečíme zaregistrovanie spoločnosti pre vybrané druhy daní na príslušnom daňovom úrade bez nutnosti Vašej osobnej návštevy.