Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Výmena občianskeho preukazu a zápis nového dokladu do OR
  02 / 38 141 815

Pravidlá ochrany osobných údajov

 • Ochrana osobných údajov
Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov podľa čl. 13 a ďalších relevantných ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

Cieľom tohto textu je predovšetkým informovať dotknuté osoby o spôsobe spracúvania a ochrane osobných údajov, ktoré nám ako prevádzkovateľovi dotknuté osoby poskytujú.

Prevádzkovateľ

Kompan k. s. advokátska kancelária, Račianska 88 B, 831 02 Bratislava,
IČO: 50 578 120, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sr, vložka číslo 1638/B.


Telefonický kontakt: +421-2-381-1815
E-mail: info@kompansabol.sk
Webové sídlo: www.kompansabol.sk

Dotknutá osoba

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorá poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje v súvislosti s využívaním služieb prevádzkovateľa alebo v súvislosti s prejaveným záujmom o služby prevádzkovateľa. Dotknutou osobou je aj fyzická osoba konajúca v mene právnickej osoby, ak táto fyzická osoba poskytuje svoje osobné údaje v súvislosti s využívaním služieb prevádzkovateľa alebo v súvislosti s prejaveným záujmom o služby prevádzkovateľa.

Osobné údaje

Osobnými údajmi sú akékoľvek údaje, na základe ktorých je dotknutá osoba identifikovaná alebo identifikovateľná. Rozsah osobných údajov, ktoré spoločnosť Kompan k. s. advokátska kancelária spracúva, závisí od účelu, na ktorý sú tieto osobné údaje spracúvané.

Rozsah a zoznam spracúvaných osobných údajov vyplýva z konkrétneho zmluvného alebo predzmluvného vzťahu, alebo je daný dotknutou osobou priamo v udeľovanom súhlase.

Prevádzkovateľ osobné údaje získava priamo od dotknutej osoby alebo tretích osôb, ktoré jej poskytnú údaje o dotknutej osobe (napr. orgány verejnej moci, zákonný zástupca, splnomocnená osoba a iné).

Vymedzenie spracúvaných osobných údajov

Rozsah osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, závisí od požiadavky dotknutej osoby adresovanej prevádzkovateľovi.

Prevádzkovateľ po objednaní služby prostredníctvom jeho internetovej stránky dotknutou osobou požaduje od dotknutej osoby, za účelom poskytnutia objednanej služby, údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo alebo e-mailová adresa.

V závislosti od druhu poskytovanej služby môže prevádzkovateľ spracúvať okrem horeuvedených osobných údajov aj nasledovné osobné údaje: adresa pobytu, štátna príslušnosť, dátum narodenia, rodné číslo, doklad totožnosti a údaje na ňom uvedené, vyobrazenie podoby, miesto narodenia, meno a priezvisko otca, meno a priezvisko matky, meno a priezvisko za slobodna.

Účel použitia osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva a používa osobné údaje dotknutej osoby pre viaceré účely a na základe doleuvedených právnych základoch.

 1. Zabezpečenie komunikácie medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou

  • Zabezpečenie komunikácie prostredníctvom zákazníckeho formulára prevádzkovateľa, ktorý je zverejnený na internetovej stránke, na ktorej prevádzkovateľ vybavuje požiadavky a súvisiacu komunikáciu s dotknutou osobou. V takomto prípade spracúva prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a prípadne telefónne číslo. Dotknutá osoba súhlasí s takýmto spracúvaním osobných údajov vyplnením a odoslaním zákazníckeho formulára.
  • Zasielanie informácií o pracovných pozíciách u prevádzkovateľa, dotknutým osobám, ktoré prejavili záujem o pracovnú pozíciu u prevádzkovateľa.

 2. Plnenie predmetu zmluvy, ktorej zmluvnej stranou je aj dotknutá osoba, alebo k tomu, aby sa na základe požiadavky dotknutej osoby uskutočnili opatrenia pred uzatvorením zmluvy

  • Uzatvorenie platnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou a na účely jej riadneho plnenia oboma zmluvnými stranami.
  • Pred uzatvorením zmluvy na účely vybavenia požiadavky dotknutej osoby, súvisiacej s poskytovaním služby prevádzkovateľom, zaslanej prostredníctvom zákazníckeho formulára alebo e-mailu.

 3. Zabezpečenie oprávnených záujmov prevádzkovateľa


 4. Plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa

  • Prevádzkovateľa spracúva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s relevantnými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi povinnosť uchovávania osobných údajov alebo dokumentácie, v ktorej sú takéto údaje obsiahnuté, a to najmä pokiaľ ide o uchovávanie osobných údajov o dotknutej osobe uvedených na zmluve, objednávke alebo faktúre v účtovníctve prevádzkovateľa, v internej databáze obchodnej činnosti. Môže ísť tiež o také osobné údaje, ktoré má prevádzkovateľ povinnosť sprístupniť štátnym alebo iným orgánom verejnej moci, vykonávajúcim dohľad nad činnosťou prevádzkovateľa, prípadne takých subjektov, ktoré riešia spory alebo uskutočňujú výkon rozhodnutí.

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva a archivuje osobné údaje dotknutej osoby po dobu na ktorú jej dotknutá osoba udelila súhlas alebo po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi.

Ak ide o spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb, s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu, spracúvané údaje prevádzkovateľ uchováva počas trvania platnosti tejto zmluvy a tiež spravidla 5 rokov od skončenia takého zmluvného vzťahu.

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby ďalším dôveryhodným osobám ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, alebo ak dotknutá osoba udelila súhlas na takéto poskytnutie.

Takými osobami sú napríklad notársky úrad, banka, poskytovateľ účtovníckych služieb, tvorca, prevádzkovateľ a správca webstránky prevádzkovateľa a poskytovateľ IT služieb. Tretie osoby môžu použiť tieto osobné údaje dotknutej osoby výhradne v súvislosti s plnením účelu zmluvy alebo za účelom poskytovania ďalších služieb prevádzkovateľa dotknutej osobe.

Poskytovanie údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciam

Prevádzkovateľ neposkytuje ním spracúvané osobné údaje subjektom do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciam.

Práva dotknutej osoby súvisiace so spracúvaním osobných údajov

 • Dotknutá osoba má právo na prístup k jej spracúvaným osobným údajom. Má preto právo požiadať prevádzkovateľa o potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje. Pokiaľ prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby spracúva, na žiadosť dotknutej osoby vystaví kópiu osobných údajov dotknutej osobe. Vystavenie prvej kópie je bezplatné a za každé ďalšie vystavenie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Dotknutá osoba môže prevádzkovateľa požiadať aj elektronickými prostriedkami. V takom prípade budú dotknutej osobe poskytnuté požadované informácie formou e-mailu, za predpokladu, že nepožiada o iný spôsob doručenia.
 • Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov. Uvedené sa vzťahuje na prípad, kedy prevádzkovateľ vedie vo svojej evidencii o dotknutej osobe nesprávne osobné údaje. K tomuto právu sa vzťahuje aj právo dotknutej osoby na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu alebo doplnenie osobných údajov po tom, čo ho dotknutá osoba o to požiada alebo ho o tom oboznámi.
 • Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov. Toto právo prináleží dotknutej osobe za predpokladu, že: osobné údaje sa spracúvali nezákonne, osobné údaje boli získané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov, osobné údaje už nie sú potrebné na účely, pre ktoré sa získali alebo spracúvali, dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa osobné údaje spracúvajú, dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov alebo je dôvodom pre výmaz splnenie zákonnej povinnosti alebo povinnosti vyplývajúcej z iného všeobecne záväzného právneho predpisu či medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Výmaz spracúvaných osobných údajov vykoná prevádzkovateľ na základe žiadosti dotknutej osoby, a to ihneď po preskúmaní a vyhodnotení žiadosti ako dôvodnej. Výmaz prevádzkovateľ nevykoná, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na splnenie povinnosti zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, na zaistenie verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na účely archivácie vo verejnom záujme alebo na štatistické účely a na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajobu právnych nárokov.
 • Dotknutá osoba má právo preniesť spracúvané osobné údaje po tom, čo jej prevádzkovateľ poskytol spracúvané osobné údaje v bežne používanom a čitateľnom formáte, ku ďalšiemu prevádzkovateľovi. Uvedené platí, ak boli osobné údaje prevádzkovateľom získané buď na základe zmluvy alebo na základe súhlasu dotknutej osoby a ich spracovanie prebehlo formou automatizovaných prostriedkov.
 • Dotknutá osoba má právo obmedziť spracúvanie osobných údajov ak prevádzkovateľ nemá právny dôvod na spracúvanie osobných údajov a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich spracúvania.
 • Dotknutá osoba má právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, a to kedykoľvek za predpokladu, že boli osobné údaje spracúvané na základe udeleného súhlasu.
 • Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania pred Úradom na ochranu osobných údajov SR podľa § 100 Zákona.
 • Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa § 27 Zákona, ak:
  • o prevádzkovateľ spracúva osobné údaje iba na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. V takom prípade už prevádzkovateľ nebude osobné údaje dotknutej osoby ďalej spracúvať,
  • o toto právo dotknutá osoba nemá v prípadoch, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 Zákona,
  • o doručenú námietku prevádzkovateľ posúdi a v prípade, že nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré by prevažovali nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku, nesmie už ďalej spracúvať takto namietané osobné údaje.

Dotknutá osoba môže prevádzkovateľa kedykoľvek kontaktovať a informovať sa ohľadom spracúvania jej osobných údajov na e-mailovej adrese info@kompansabol.sk.