Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Výmena občianskeho preukazu a zápis nového dokladu do OR
  02 / 38 141 815

Zmeny v obchodných spoločnostiach a v družstve

Zmena v štatutárnom orgáne

Vymenovanie, odvolanie alebo vzdanie sa funkcie konateľa v spoločnosti s ručením obmedzeným, člena predstavenstva v akciovej spoločnosti alebo predsedu či členov predstavenstva družstva.

Zmena vo vlastníckej štruktúre

Prevod, rozdelenie alebo prechod obchodného podielu, zmena spoločenskej zmluvy, vylúčenie spoločníka, zrušenie účasti spoločníka v spoločnosti, prevod akcií.

Zmena sídla

Rozhodnutie príslušného orgánu o zmene sídla spoločnosti alebo družstva a príslušná zmena spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov spoločnosti a družstva.

Zmena obchodného mena, označenia alebo názvu

Rozhodnutie príslušného orgánu spoločnosti alebo družstva o zmene obchodného mena, alebo rozhodnutie zriaďovateľa o zmene označenia organizačnej zložky. Príslušná zmena spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov spoločnosti.

Zmena predmetu činnosti

Rozhodnutie príslušného orgánu spoločnosti alebo družstva o zmene spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov v časti predmetu činnosti.

Zmena základného imania

Rozhodnutie príslušného orgánu o zvýšení alebo znížení základného imania s eventuálnou zmenou zakladateľského dokumentu alebo stanov.

Iné zmeny

Zriadenie alebo úprava prokúry, zmena osobných údajov osôb v orgánoch spoločnosti alebo družstva, zmena spôsobu konania štatutárneho orgánu, prípadne ďalšie zmeny v spoločnosti alebo družstve.

Zmena konečného užívateľa výhod

Od 01.11.2018 došlo ku rozšíreniu povinne zapisovaných údajov o obchodných spoločnostiach a družstve v obchodnom registri. Spoločnosti a družstvá sú povinné aktualizovať údaje zapísané o KUV v OR.


Priebeh realizácie

  1. Po odkonzultovaní Vašich potrieb navrhneme vhodný spôsob realizácie požadovanej zmeny v spoločnosti alebo v družstve.
  2. Následne spracujeme dokumenty, prípadne aj usporiadame valné zhromaždenie, zhromaždenie spoločníkov alebo členskú schôdzu za prítomnosti notára.
  3. V prípade rozširovania predmetu činnosti získame osvedčenie o živnostenskom oprávnení alebo iné oprávnenie na činnosť.
  4. Po skompletizovaní všetkých podkladov podáme elektronický návrh na zápis zmeny údajov zapísaných o Vašej spoločnosti či družstve v obchodnom registri.
  5. Priebežne Vás informujeme o priebehu konania vo Vašej veci na registrovom súde.
  6. Proces je obvykle zavŕšený zápisom zmeny údajov v obchodnom registri.

Časový rámec

V prípade, ak na realizáciu nie je potrebné získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení alebo iného oprávnenia na výkon činnosti, realizácia zmeny v spoločnosti trvá obvykle od 8 do 12 pracovných dní.

Pokiaľ sa predmet činností spoločnosti alebo družstva rozširuje, ohlásenie na živnostenskom úrade trvá obvykle 4 pracovné dni a získanie oprávnenia na výkon činnosti podľa osobitných predpisov spravidla najmenej 10 pracovných dní, o ktoré sa celý proces zmeny v spoločnosti alebo družstve predlžuje.

Predpokladané náklady

Cena za naše služby pri zmene v spoločnosti alebo družstve je určená dohodou, zohľadňujúc Vaše požiadavky a skutočnú náročnosť realizácie.

V prípade jednoduchých zmien v spoločnosti alebo družstve, pri ktorých sa nevyžaduje spísanie notárskej zápisnice alebo získavanie oprávnenia na výkon činnosti podľa osobitných predpisov sú predpokladané náklady 150 EUR.

Spísanie notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh zasadnutia obchodnej spoločnosti alebo družstva predstavuje dodatočný náklad vo výške približne 250 EUR.

Objednávka služby - Zmeny v obchodných spoločnostiach a v družstve

Prosím vyplňte Vaše meno a priezvisko.
Prosím vyplňte kontaktný email.
Prosím vyplňte kontaktný telefón.
Vaša správa pre nás je prázdna.
Objednávka je nezáväzná. Po jej odoslaní Vás budeme obratom kontaktovať.