Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Výmena občianskeho preukazu a zápis nového dokladu do OR
  02 / 38 141 815

Profil advokátskej kancelárie

  • Profil advokátskej kancelárie

Odbornosť

Kompan k. s. advokátska kancelária bola založená v roku 2016 na základe predchádzajúcej úspešnej spolupráce advokátov Mgr. Juraja Kompana a Mgr. Jaroslava Sabola. Odborné zameranie partnerov ju predurčuje na kvalifikované poskytovanie právnych služieb najmä v oblastiach obchodného, občianskeho, pracovného a daňového práva. Právne služby poskytuje aj pre zahraničnú klientelu v anglickom jazyku.


Spokojnosť klienta

Cieľom našej advokátskej kancelárie je poskytovanie právnych služieb sledujúce uspokojenie požiadaviek klienta. Preto sa pri poskytovaní našich služieb v prvom rade pýtame klienta, aký je preňho želaný výsledok a následne hľadáme najoptimálnejší spôsob pre jeho dosiahnutie. Zmyslom poskytovania našich služieb je vyriešenie situácie podľa predstáv klienta, namiesto samoúčelného vykonávania úkonov bez konkrétneho výsledného efektu.


Flexibilita

Pri poskytovaní služieb kladieme dôraz na to, aby boli klientovi dostupné, kedykoľvek ich potrebuje. Naša flexibilita sa prejavuje nielen v rýchlosti a efektívnosti vypracovania riešenia, ale aj pri navrhovaní alternatívnych variantov v prípade zmeny východiskovej situácie.


Špecializácia

Dôsledná špecializácia našej kancelárie na konkrétne právne oblasti sa priamo odráža v kvalite poskytovaných služieb. Ich profilovanie nám umožňuje venovať sa konkrétnej situácií klienta na vysoko odbornej úrovni a vypracovať efektívne riešenie vedúce k jeho spokojnosti.

Advokáti a zamestnanci advokátskej kancelárie

Mgr. Juraj Kompan

advokát, partner

Samostatnú advokátsku prax vykonáva od roku 2013, kedy úspešne zložil advokátske skúšky a bol zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku. Štúdium práva v dennej forme absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, pričom bakalárske štúdium ukončil v roku 2008 obhajobou záverečnej práce na tému Deklarácia ľudských a občianskych práv a jej postavenie v ústavnoprávnom systéme Francúzska po roku 1945. Magisterské štúdium v študijnom programe právo ukončil v roku 2010 obhajobou diplomovej práce z Občianskeho práva procesného na tému Predbežné opatrenie.

Prvé skúsenosti v oblasti právnej praxi nadobudol ako právny asistent od vedením Mgr. Petra Vetráka, v rámci advokátskej kancelárie STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o., kde poskytoval právne služby klientom pri správe ich pohľadávok, v rámci podnikového a zmluvného práva, v oblasti verejného obstarávania, ako aj pri zastupovaní klientov pred súdmi a inými orgánmi. Ako advokátsky koncipient vykonával svoju prax v Advokátskej kancelárií VOZÁR s.r.o., pod dohľadom JUDr. Martina Vozára, kde rozširoval svoje znalosti najmä ako právny zástupca v súdnych konaniach, poskytoval právne služby klientom pri nakladaní s nehnuteľnosťami, v oblasti obchodného práva, pracovného práva a správneho práva s bližším zameraním sa na obecnú samosprávu.


Mgr. Jaroslav Sabol

advokát, partner

Do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou bol zapísaný v roku 2016 po úspešnom absolvovaní advokátskych skúšok. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku. Denné štúdium práva absolvoval na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte (Bc. v roku 2008, Mgr. v roku 2010). Predmetom jeho bakalárskej záverečnej práce bola právna úprava bankových zmlúv. V diplomovej práci v predmete Obchodné právo s názvom Zrušenie obchodných spoločností s likvidáciou sa zameral na identifikovanie nedostakov právnej úpravy likvidácie obchodných spoločností a možnosti de lege ferenda v tejto oblasti.

Počas štúdia pôsobil ako právny asistent v advokátskej kancelárii JUDr. Kataríny Kalabovej a neskôr v advokátskej kancelárii Dedák & Partners v tíme pod vedením advokáta Mgr. Tomáša Kamenca. Prax advokátskeho koncipienta so zameraním na obchodné právo a právo duševného vlastníctva absolvoval v advokátskej kancelárii advokáta JUDr. Matúša Návrata, Phd., LL.M. Vo svojej advokátskej praxi sa zameriava najmä na oblasť práva obchodných spoločností, práva cenných papierov a daňového práva.


JUDr. Erik Špila

spolupracujúci advokát

V roku 2022 úspešne absolvoval advokátske skúšky a vo svojej praxi sa zameriava predovšetkým na poskytovanie právnych služieb v oblasti práva duševného vlastníctva, najmä ochranných známok a dizajnov, a tiež oblasti práva obchodných spoločnosti. Je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (2012 – 2017), kde obhájil aj rigoróznu prácu (2019) na tému Ochranná známka Európskej únie a získal titul JUDr. V rámci štúdia sa zameriaval predovšetkým na právo duševného vlastníctva a rodinné právo. Počas štúdia tiež vykonal stáže na Protimonopolnom úrade SR, Krajskom súde v Bratislave a pracoval ako administratívny pracovník na Exekútorskom úrade v Bratislave.

Po štúdiu vykonával právnu prax v Patentovej a známkovej kancelárií LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., ako asistent patentového zástupcu zapísaný Slovenskou komorou patentových zástupcov, so zameraním na oblasť práva duševného vlastníctva, predovšetkým na ochranné známky. Je tiež držiteľom niekoľkých certifikátov Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo a Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva v oblasti známkového práva a práva dizajnov.


Mgr. Oliver Kulíšek

advokátsky koncipient

Štúdium práva v dennej forme štúdia absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr. v roku 2022). Počas štúdia bol aktívnym členom akademickej obce a z jeho aktivít možno spomenúť najmä členstvo v Debatnom spolku Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, účasť na letných školách právnických zručností (2017, 2018), či účasť na European Human Rights Moot Court Competition na Ukrajine (ročník 2018/2019).

Počas štúdia pôsobil ako právny asistent v advokátskej kancelárií Kompan k. s. advokátska kancelária pod vedením advokáta Mgr. Jaroslava Sabola, kde sa zaoberal najmä obchodným, finančným a daňovým právom. Ku koncu štúdia pôsobil ako Law Clerk v advokátskej kancelárií Barger Prekop s.r.o., kde sa zameriaval najmä na sporovú agendu, právne rešerše a analýzy, a oblasť obchodného a finančného práva.

V roku 2022 sa stal členom tímu Kompan k. s. advokátska kancelária a bol zapísaný do zoznamu advokátskych koncipientov vedeného Slovenskou advokátskou komorou. Vo svojej praxi sa zameriava najmä na obchodné, finančné, daňové a správne právo.


Mgr. Michaela Medelská

advokátsky koncipient

Štúdium práva prvého stupňa absolvovala na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela a druhý stupeň na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Záverečnú prácu písala na tému Extenzia kolektívnych zmlúv, počas štúdia sa zameriavala najmä na pracovné a občianske právo.

Prax počas štúdia získala hneď z niekoľkých advokátskych kancelárii. Michaela začínala na Exekútorskom úrade Mgr. Deáka v Banskej Bystrici, následne bola súčasťou tímu v pobočke medzinárodnej advokátskej kancelárie Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o. Posledný rok štúdia a zároveň prvé mesiace koncipientskej praxe pôsobila v advokátskej kancelárii BAK & PARTNERS s.r.o.


Bc. Iveta Ďurčová

právny asistent

Tímu advokátskej kancelárie poskytuje podporu v oblasti obchodného a daňového práva.