Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Výmena občianskeho preukazu a zápis nového dokladu do OR
  02 / 38 141 815

Právo duševného vlastníctva

 • Právo duševného vlastníctva

Duševné vlastníctvo predstavuje majetok nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom myslenia a tvorivej duševnej činnosti. Právo duševného vlastníctva upravuje právne vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s výsledkom takejto činnosti.


Právna teória rozpoznáva členenie práv duševného vlastníctva do dvoch základných kategórií:


Autorské právo a práva s ním súvisiace


Autorský zákon definuje predmet autorského práva nasledovne:


Predmetom autorského práva je dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľným zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia.


Inak povedané, predmetom autorského práva je ochrana diela (hudobné, literárne, kartografické, architektonické a multimediálne diela, maľby, kresby, fotografie, softvéry a databázy) a iných predmetov ochrany, s ktorými sa viažu súvisiace práva (televízne a rádio vysielanie).


Základnou požiadavkou na to, aby bolo niečo považované za dielo, je, aby išlo o jedinečný výsledok tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľný zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia.


Zákon tiež stanovuje, že predmetom autorského práva je za určitých podmienok aj časť diela, názov diela a mená postáv v ňom obsiahnuté.


Za dielo zákon nepovažuje napríklad dielo tradičnej ľudovej kultúry, štátny symbol, symboly územnej samosprávy, text právneho predpisu, technickú normu a ďalšie.


Autorské právo k dielu vzniká okamihom, keď je dielo objektívne vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami. Samotná myšlienka preto nie je dielom.


Právo priemyselného vlastníctva


Je podkategóriou práva duševného vlastníctva, ktorá zahŕňa tie typy duševného vlastníctva, ktoré majú predovšetkým priemyselné využitie. Pod priemyselným vlastníctvom preto rozumieme výsledky technickej tvorivej činnosti, ako sú vynálezy alebo technické riešenia a dizajny, označenia a konštrukčné schémy polovodičových výrobkov.


Pre získanie ochrany pre predmet priemyselného vlastníctva je potrebný zápis do príslušného registra. Prihlášky pre zápis práva do príslušných registrov priemyselných práv pre územie SR spracúva Úrad priemyselného vlastníctva.


Predmetom ochrany priemyselného vlastníctva sú:


Ochranné známky


Účelom ochrannej známky je ochrana označenia, ktoré tvorí ochrannú známku. Jej základnou funkciou je rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu.


Platnosť ochrannej známky je 10 rokov s možnosťou predĺženia o ďalších 10 rokov.


Na ochrannú známku možno poskytnúť licenciu na jej využívanie, zriadiť na ňu záložné právo alebo ju previesť na inú osobu.


Dizajny


Účelom dizajnu je ochrana vonkajšej úpravy výrobku alebo jeho časti spočívajúca v znakoch, ktorými sú najmä línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál samotného výrobku alebo jeho zdobenia. Základnou podmienkou pre zápis dizajnu do registra dizajnov je jeho novosť a osobitý charakter.


Platnosť zapísaného dizajnu je 5 rokov s možnosťou predĺženia platnosti na celkovú dobu platnosti 25 rokov.


Na dizajn možno poskytnúť licenciu na jeho využívanie, zriadiť naň záložné právo alebo ho previesť na inú osobu.


Patenty


Patent možno udeliť na vynález zo všetkých oblastí techniky, pokiaľ je nový, priemyselne využiteľný a zahŕňa vynálezcovskú činnosť. Udelený patent udeľuje jeho majiteľovi právo vyňať ostatné subjekty z výroby, používania, predaja a poskytovania patentovaného vynálezu.


Patentovať možno napríklad aj liečivá, chemicky vyrobené látky, priemyselne produkčné mikroorganizmy a biotechnologické postupy.


Z patentovej ochrany sú vylúčené napríklad vedecké teórie, matematické metódy, počítačové programy, pravidlá hier, plemená zvierat, odrody rastlín, diagnostiky chorôb, liečenia ľudí a zvierat, vynálezy, ktoré sa týkajú ľudského tela, a vynálezy, ktorých obchodné využívanie by bolo v rozpore s dobrými mravmi alebo verejným poriadkom.


Patent je v SR platný po dobu 20 rokov odo dňa podania patentovej prihlášky. Jeho platnosť je však viazaná aj na platenie každoročných udržiavacích poplatkov.


Na patent možno poskytnúť licenciu na jeho využívanie, zriadiť naň záložné právo alebo ho previesť na inú osobu.


Dodatkové ochranné osvedčenia


Sú právnymi inštitútmi, ktorých účelom je ochrana liečiv a výrobkov na ochranu rastlín, ktoré môžu byť uvádzané na trh len na základe povolenia vydaného príslušným orgánom. Takúto ochranu možno udeliť len majiteľovi základného patentu, ktorého predmetom je liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín. Doba ochrany je štandardne najviac 5 rokov s tým, že majiteľ je povinný platiť ročné udržiavacie poplatky, a začína plynúť odo dňa skončenia platnosti základného patentu.


Dodatkovým ochranným osvedčením tak možno fakticky predĺžiť platnosť ochrany patentovaného liečiva alebo výrobku na ochranu rastlín. Dodatková ochrana začína plynúť odo dňa nasledujúceho po uplynutí doby platnosti patentu, z ktorého ochrana vychádza.


Úžitkové vzory


Predmetom úžitkových vzorov je ochrana technického riešenia, ktoré je nové, priemyselne využiteľné a je výsledkom vynálezcovskej činnosti. Úrad v konaní o zápise úžitkového vzoru neskúma novosť ani vynálezcovskú činnosť. Na rozdiel od patentu sú pri úžitkových vzoroch udržiavacie poplatky nižšie, konanie je kratšie, avšak doba platnosti je maximálne 10 rokov. Jeden vynález môže byť súčasne chránený aj prostredníctvom úžitkového vzoru, aj prostredníctvom patentu.


Na úžitkový vzor možno poskytnúť licenciu na jeho využívanie, zriadiť naň záložné právo alebo ho previesť na inú osobu.


Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia


Účelom ochrany označení pôvodu alebo zemepisných označení je chrániť poľnohospodárske výrobky a potraviny, víno, minerálne vody, liehoviny, remeselné a iné výrobky, na ktorých výslednú kvalitu alebo vlastnosti majú vplyv prírodné podmienky alebo sú spojené s vymedzeným zemepisným územím, tradíciou, povesťou, majú dobré meno, ktoré je možné prisúdiť práve zemepisnému pôvodu. Doba platnosti zapísaného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia je časovo neobmedzená.


Na takto zapísané označenie nemožno poskytnúť licenciu, nemožno naň zriadiť záložné právo ani ho previesť.


Poskytované služby


Naša advokátska kancelária vám vie poskytnúť právnu pomoc pri ochrane vášho duševného vlastníctva. Poradíme vám s výberom správnej ochrany a registráciou či obnovou ochranných známok, dizajnov, patentov, úžitkových vzorov a prípadne ďalších práv duševného vlastníctva. Pomôžeme vám s vypracovaním prevodových či licenčných zmlúv. Okrem uvedeného poskytujeme aj odborné poradenstvo pre spory vzniknuté v oblasti práva duševného vlastníctva. Poskytujeme predovšetkým, avšak nie výlučne, nasledovné služby:


 • poradenstvo a konzultácie s cieľom správneho výberu ochrannej známky,
 • príprava a podanie prihlášky na zápis ochrannej známky do registra ochranných známok SR alebo EÚ,
 • zastupovanie v konaní o zápis ochrannej známky SR alebo EÚ,
 • pravidelný monitoring zameniteľných označení v známkových registroch SR, ČR alebo EÚ,
 • príprava a podanie žiadosti o obnovu zápisu ochrannej známky do registra ochranných známok SR alebo EÚ,
 • príprava a podanie žiadostí o zápis zmeny údajov do registra ochranných známok SR alebo EÚ,
 • spracovanie zmluvy o prevode ochrannej známky,
 • príprava a podanie prihlášky na zápis dizajnu do registra dizajnov SR alebo EÚ,
 • zastupovanie v konaní o zápis dizajnu v SR alebo v EÚ,
 • zastupovanie sporov v oblasti práva duševného vlastníctva.

Objednávka služby - Právo duševného vlastníctva

Prosím vyplňte Vaše meno a priezvisko.
Prosím vyplňte kontaktný email.
Prosím vyplňte kontaktný telefón.
Vaša správa pre nás je prázdna.
Objednávka je nezáväzná. Po jej odoslaní Vás budeme obratom kontaktovať.