Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Výmena občianskeho preukazu a zápis nového dokladu do OR
  02 / 38 141 815

Právna ochrana dizajnu

 • Právna ochrana dizajnu

Právna ochrana dizajnu spadá pod ochranu duševného vlastníctva v rámci priemyselných práv. Dizajnom sa v našom právnom poriadku môže stať akákoľvek vonkajšia úprava výrobku alebo jeho časti spočívajúca v znakoch, ktorými sú najmä línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál samého výrobku alebo jeho zdobenia. Úplná právna ochrana je poskytnutá len dizajnom, ktoré sú zapísané do registra dizajnov (ďalej len „dizajn“). Platnosť zápisu dizajnu je spravidla 5 rokov odo dňa podania prihlášky na jeho zápis do registra dizajnov.


Na to, aby mohol byť dizajn zapísaný do registra dizajnov, musí spĺňať dve základné podmienky:

 1. Novosť
 2. Osobitý charakter

Úrovne právnej ochrany dizajnu

Ochrana dizajnu má právny účinok len na tom území, na ktorom mu bola ochrana priznaná príslušným úradom. V podmienkach Slovenskej republiky je možné chrániť dizajn až na troch nasledovných úrovniach:

 1. Slovenská republika
 2. Európska únia
 3. Medzinárodný systém ochrany dizajnov

Z dôvodu existencie týchto viacerých úrovní pre ochranu dizajnov je veľmi dôležitá práve prvotná analýza toho, aký spôsob ochrany dizajnu je pre klienta najvhodnejší vzhľadom na jeho podnikateľské aktivity.


Práva majiteľa dizajnu

Porušovanie práv majiteľa vyplývajúcich z dizajnu zahŕňa napríklad klamlivú reklamu, parazitovanie na povesti, vyvolávanie nebezpečenstva zámeny a ďalšie nekalosúťažné konania definované najmä v § 44 a nasl. Obchodného zákonníka.


Majiteľ zapísaného dizajnu je oprávnený domáhať sa ochrany svojho dizajnu na súde proti každému, kto využíva jeho dizajn bez jeho súhlasu, a to napríklad formou výroby, predaja, uvádzania na trh, dovozu, vývozu alebo iného používania výrobku, v ktorom je dizajn obsiahnutý alebo na ktorom je použitý. Ak na tieto účely tretia osoba tovar uskladňuje, tiež sa môže majiteľ domáhať nápravy tohto porušenia jeho práv.


Majiteľ je oprávnený súd žiadať o:

 • zdržanie sa neoprávneného konania porušiteľa,
 • stiahnutie výrobkov z obchodnej siete,
 • odstránenie závadného stavu,
 • náhradu škody,
 • vydanie bezdôvodného obohatenia,
 • primerané zadosťučinenia v peniazoch,
 • uverejnenie rozsudku na trovy porušovateľa práv.

Poskytované služby

V súvislosti s právnou ochranou dizajnu poskytuje naša advokátska kancelária poradenstvo pred a počas registrácie dizajnu, zastúpenie v konaní a ďalšie relevantné služby ako spracovanie licencie či zmluvy o prevode dizajnu.


Relevantné právne predpisy

 • Zákon č. 513/1991 Obchodný zákonník,
 • Zákon č. 444/2002 o dizajnoch,
 • Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 629/2002, ktorou sa vykonáva zákon č. 444/2002 o dizajnoch,
 • Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva,
 • Haagsky dohovor o medzinárodnom prihlasovaní dizajnov.

Objednávka služby - Právna ochrana dizajnu

Prosím vyplňte Vaše meno a priezvisko.
Prosím vyplňte kontaktný email.
Prosím vyplňte kontaktný telefón.
Vaša správa pre nás je prázdna.
Objednávka je nezáväzná. Po jej odoslaní Vás budeme obratom kontaktovať.