Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Výmena občianskeho preukazu a zápis nového dokladu do OR
  02 / 38 141 815

Zápis konečných užívateľov výhod do OR

 • Konečný užívateľ výhod
Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra
Od 1.11.2018 majú povinnosť zapísať svojich konečných užívateľov výhod do OR všetky súkromné obchodné spoločnosti - s.r.o., v.o.s., k.s. a aj všetky a.s., ktorých akcie nie sú obchodované na burze.

Jednoduché splnenie zákonnej povinnosti

 • Spracovanie dokumentov a podanie návrhu na zápis do 24 hodín
 • Časovo a nákladovo efektívne riešenie
 • Vrátane spracovania súvisiacej dokumentácie na vedenie záznamov o KUV
objednajte on-line

Kto je konečným užívateľom výhod?

Za konečného užívateľa výhod sa považuje každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, alebo v prospech ktorej právnická osoba vykonáva svoju činnosť alebo obchod. Zákon uvádza, že konečným užívateľom výhod je najmä fyzická osoba, ktorá:

 • podiel na hlasovacích právach alebo na základnom imaní najmenej 25% (napr. spoločník s.r.o. s obchodným podielom viac ako 25%),
 • má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny, riadiaci, kontrolný alebo dozorný orgán (napr. osoba, ktorej spoločenská zmluva priznáva právo ustanovovať štatutárny orgán spoločnosti),
 • má právo na hospodársky prospech vo výške najmenej 25% z podnikania právnickej osoby (napr. tichý spoločník s právom na podiel na zisku vo výške viac ako 25%),
 • ovláda právnickú osobu iným spôsobom.

Pokiaľ žiadna fyzická osoba nespĺňa kritéria uvedené vyššie, za konečného užívateľa výhod právnickej osoby sa budú považovať členovia jej vrcholového manažmentu - teda štatutárny orgán alebo jeho členovia, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

V praxi bude konečným užívateľom zvyčajne každý spoločník, ktorý má obchodný podiel viac ako 25%. Pokiaľ má spoločnosť viac ako 4 spoločníkov s rovnakými podielmi (teda podiel každého spoločníka bude menej 25%), jej konečným užívateľom budú osoby v štatutárnom orgáne, prokuristi a vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Osobitnú pozornosť kvalifikovanej identifikácii KUV vo Vašej spoločnosti je potrebné venovať najmä v prípade, ak:
 • ide o viacosobovú spoločnosť a obchodný podiel podľa spoločenskej zmluvy nekorešponduje s výškou vkladov spoločníkov do základného imania,
 • je v spoločnosti uzatvorená zmluva o tichom spoločenstve,
 • obchodný podiel je v spoluvlastníctve viacerých osôb,
 • spoločníkom spoločnosti je iná právnická osoba,
 • je medzi spoločníkmi uzavretá osobitná písomná dohoda o úprave vzájomných práv a povinností vyplývajúcich z ich účasti na spoločnosti.

Dôležité informácie

Ide o novú povinnosť zavedenú s účinnosťou od 01.11.2018 zákonom č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Povinnosť zapísať svojich konečných užívateľov výhod do OR majú všetky právnické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri, s výnimkou subjektov verejnej správy a emitentov CP obchodovaných na regulovanom trhu.

Lehota na zápis konečných užívateľov výhod je do 31.12.2019. Platí, že pokiaľ ste návrh na zápis podali včas a ku zápisu v určenej lehote nedošlo z dôvodu omeškania súdu, riadne ste si splnili svoju zákonnú povinnosť.

Údaje o KUV zapísané v OR nebudú verejne prístupné. Budú poskytované iba určeným orgánom a povinným osobám podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Objednávka služby - Zápis konečných užívateľov výhod do OR

Prosím vyplňte Vaše meno a priezvisko.
Prosím vyplňte kontaktný email.
Prosím vyplňte kontaktný telefón.
Vaša správa pre nás je prázdna.
Objednávka je nezáväzná. Po jej odoslaní Vás budeme obratom kontaktovať.